Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti poradenské činnosti poskytované podnikatelem Jan Ille, IČO: 06541313, se sídlem Merhautova 433/12, PSČ 613 00 Brno (dále jen „Hypnóza v Brně Jan Ille“)

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem poradenské činnosti, jakožto klientem, a Hypnóza v Brně Jan Ille, jakožto poskytovatelem služby. Smlouva o poradenské činnosti mezi oběma stranami vzniká na základě objednávky služby, přičemž tyto VOP jsou její nedílnou součástí a upravují právní vztahy vyplývající ze smlouvy. Ujednané podmínky smlouvy lze měnit nebo zrušit pouze písemným souhlasným ujednáním obou smluvních stran nebo za splnění podmínek obsažených ve VOP.
2. Klient je spotřebitel, podnikatel nebo právnická osoba. Spotřebitelem je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s poskytovatelem služby nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
3. Smluvní vztahy se v rozsahu neupraveném VOP řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Pokud je klient spotřebitelem, řídí se smluvní vztahy ustatoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vztahujícími se k ochraně spotřebitele, obzvláště ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

B. UZAVŘENÍ SMLOUVY O PORADENSKÉ ČINNOSTI, OBJEDNÁVKA
1. Hypnóza v Brně Jan Ille jakožto poskytovatel služby je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si klient objednal, a zákazník se zavazuje tuto převzít a zaplatit za poskytnutí služby sjednanou cenu.
2. Označení služby, popis jejích hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na webovém rozhraní Hypnóza v Brně Jan Ille dostupném na webové adrese: https://www.hypnozavbrne.cz/. Nabídka poskytnutí služby zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní Hypnóza v Brně Jan Ille.
3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem služby a klientem vzniká dokončením objednávky. Klient souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Dokončení objednávky probíhá těmito způsoby:
a. Objednávku odešle klient prostřednictvím rezervačního sytému poskytovaného spol. Reservanto s.r.o., IČ: 24298395 se sídlem Mrštíkova 399/2a , 460 07 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústní nad Labem, oddíl C, vložka C 32256 (dále jen Reservanto), a uveřejněného na webovém rozhraní Hypnóza v Brně Jan Ille (dále jen „rezervační systém“). Následně je klient přesměrován do platební brány poskytované spol. pays.cz s.r.o., IČ: 03686515, se sídlem Štefánikova 836/1, 602 00 Brno (dále jen pays), jejímž prostřednictvím klient objednávku uhradí. Úhradou je objednávka dokončena.
b. Objednávku odešle klient prostřednictvím rezervačního sytému poskytovaného spol. Reservio CZ, s.r.o., IČO 08394601, se sídlem Hlinky 150/78, Staré Brno, 603 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka C 76730 (dále jen Reservio), a uveřejněného na webovém rozhraní Hypnóza v Brně Jan Ille (dále jen „rezervační systém“). Následně je klient přesměrován do platební brány poskytované spol. Reservio CZ, s.r.o., IČO 08394601, se sídlem Hlinky 150/78, Staré Brno, 603 00 Brno, jejímž prostřednictvím klient objednávku uhradí. Úhradou je objednávka dokončena.
c. Objednávku sdělí klient prodávajícímu ústně, případně telefonicky. Objednávka je v tomto případě dokončena souhlasným ujednáním obou stran, v němž dojde ke shodě na termínu schůzky, délce jejího trvání a ceně služby. Následné odeslání objednávky prostřednictvím rezervačního systému viz čl. B odst. 3 písm. a. provede v tomto případě jménem klienta poskytovatel služby.

Okamžikem dokončení objednávky vznikají mezi klientem a poskytovatelem služby vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou o poradenské činnosti a těmito VOP. Dokončením objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Podmínkou platného dokončení objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených ve formuláři v rámci rezervačního systému. Poskytovatel služby vylučuje přijetí nabídky a tudíž dokončení objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

C. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY
1. Cena služby činí 1.500 Kč/hodina. Pokud není smluvními stranami ujednáno jinak, služba v podobě schůzky trvá 1 hodinu.
2. Cena služby je hrazena v hotovosti nebo bezhotovostně. Bezhotovostní platby pro prodávajícího zajišťuje prostřednictvím platební brány poskytovatel platební služby, tj. spol. pays.cz s.r.o., IČO: 03686515, se sídlem Štefánikova 836/1, 602 00 Brno (v případě rezervačního systému Reservanto) nebo Reservio CZ, s.r.o., IČO 08394601, se sídlem Hlinky 150/78, Staré Brno, 603 00 Brno (v případě rezervačního systému Reservio).
3. Za účelem úpravy práv a povinností poskytovatele služby a klienta v souvislosti s prováděním bezhotovostních plateb prostřednictvím platební brány Poskytovatele platebních služeb platí, že:
a. Poskytovatel služby zajišťuje, aby reklamace klientů týkající se funkcí platebních služeb byly zasílány výhradně jemu. Až po vyloučení možnosti, že důvodem reklamace či stížnosti je chyba na straně klienta nebo poskytovatele služby, nahlásí poskytovatel služeb reklamaci stížnost poskytovateli platební brány způsobem uvedeným v obchodních podmínkách poskytovatele platební brány dostupných na webové adrese: https://www.pays.cz/docs/obchodni_podminky.pdf (v případě platební brány pays) nebo https://www.reservio.cz/terms-and-conditions-for-end-customers (v případě platební brány Reservio). Při řešení reklamací poskytuje poskytovatel služby veškerou součinnost a všechny nezbytné údaje poskytovateli platební služby.
b. Veškeré spory mezi poskytovatelem služby a klienty týkající se objednávek jsou řešeny výhradně mezi nimi. Poskytovatel platební služby není účastníkem těchto jednání.
4. Cena služby je splatná při uzavření smlouvy prostřednictvím rezervačního sytému uzavřením smlouvy, v ostatních případech okamžitě po ukončení poskytování služby. Povinnost klienta uhradit cenu služby je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele služby či účet poskytovatele platební služby, případně předáním hotovosti.

D. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Klient je oprávněn bezplatně odstoupit od smlouvy, tj. zrušit objednávku, či změnit smlouvu o poradenské činnosti změnou termínu schůzky nejpozději 24 hodin předem. V případě, že je schůzka sjednána na pondělí, je tedy posledním dnem pro její bezplatné zrušení či bezplatnou změnu jejího termínu pátek v týdnu předcházejícím.
2. V případě, že je klientem požadováno odstoupení od smlouvy, tj. zrušení objednávky, či změna smlouvy změnou termínu schůzky méně než 24 hodin, účtuje poskytovatel služby smluvní pokutu ve výši 100 % ceny služby. V případě, že se klient na schůzku, při níž má být poskytována služba dle smlouvy o poradenské činnosti, nedostaví, ze strany poskytovatele služeb došlo k plnění a klient je povinen uhradit cenu služby v plném rozsahu.
3. V případě, že je klient spotřebitelem a smlouva o poradenské činnosti byla sjednána distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory poskytovatele služby, je klient oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy, tj. ode dne dokončení objednávky, dle § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Toto odstoupení může oprávněný klient sdělit prodávajícímu jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Spotřebitel však není oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže byla služba splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení. Pokud klient učiní odstoupení později než 24 hodin, v případě, že je schůzka sjednána na pondělí, je posledním dnem pro její bezplatné zrušení či bezplatnou změnu jejího termínu pátek v týdnu předcházejícím, je povinnen uhradit poskytovateli služby škodu ve výši odměny za zmařenou schůzku, tj. ve výši sjednané odměny.
4. Poskytovatel služby je oprávněn od smlouvy o poskytnutí služeb odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že klient porušil smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení se považuje jakékoliv prodlení klienta s úhradou ceny za dříve poskytnuté služby nebo dílčí úhrady (splátky).

E. PROVEDENÍ ZÁZNAMU SLUŽBY
2. Služba je poskytována za fyzické přítomnosti obou stran nebo online prostřednictvím prostředků elektronické komunikace na dálku (Skype, Whatsapp, Google Meet, atd.)
a. Klient není oprávněn bez výslovného souhlasu poskytovatele pořizovat záznam služby, a to ani obrazový ani zvukový. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy opravňující poskytovatele služby okamžitě ukončit poskytování služby. Ze strany poskytovatele služeb v tomto případě došlo k plnění a klient je povinen uhradit cenu služby v plném rozsahu.
b. Pokud je poskytovatelem klientovi poskytnuta nahrávka služby, klient je oprávněn ji užívat pouze pro vlastní potřebu poskytovatelem služby stanoveným způsobem.
c. Pokud klient zveřejní záznam služby bez souhlasu poskytovatele, má se za to, že každým jednotlivým stažením nebo shlédnutím záznamu třetí stranou došlo k poskytnutí služby klientovi, přičemž poskytovateli služby vzniká nárok na úhradu ceny služby klientem ve výši 80% původně účtované ceny, minimálně však 80% hodnoty 1 hodiny služby, tj. 1.200,- Kč.

F. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Klient bere na vědomí, že poskytovatel služby bude ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu údajů vyplněných v rámci rezervačního systému, tj.: jméno a příjmení, věk, bydliště (obec), bankovní spojení a číslo účtu, e-mail, telefonní číslo, a to pro účely plnění povinností z této smlouvy, jakož i za účelem realizace oprávněných zájmů a povinností poskytovatele služeb, zejména při plnění povinností vůči příslušnému správci daně, uplatňování a případně vymáhání nároků vyplývající z této smlouvy. Tyto údaje budou ze strany poskytovatele služeb jakožto správce zpracovány po dobu 10 let. Zpracování osobních údajů je prováděno poskytovatelem služeb, případně jeho zpracovateli, jako je externí účetní a daňový poradce, IT správce, peněžní ústavy či příslušné správní orgány apod., a to za účelem vedení celkové zákaznické administrativy a k marketingovým účelům. Klient byl v této souvislosti ze strany poskytovatele služeb poučen o tom, že má právo (i) požadovat po poskytovateli služeb informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává, (ii) požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, (iii) vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, (iv) požadovat výmaz těchto osobních údajů (jsou-li k tomu splněny zákonné podmínky) a (v) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na poskytovatele služeb nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

G. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti od 1. 10. 2023. Poskytovatel služeb je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, upravovat a doplňovat vždy s platností a účinností ode dne nadcházejícího zveřejnění nových VOP na webovém rozhraní Hypnóza v Brně Jan Ille.
2. Je-li některé z ustanovení VOP neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné, či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné pouze toto ustanovení a nedotýká se to platnosti, účinnosti, nezdánlivé povahy a vymahatelnosti ostatních ustanovení VOP.
3. Pokud tyto VOP nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Veškeré texty publikované na webu www.hypnoza.cz podléhají autorskému právu a jejich kopírování či jiné užití bez souhlasu autora je trestné. Vymáhání zajišťuje advokátní kancelář JUDr. Eva Machová, IČO 01658255, se sídlem Údolní 222/5 602 00 Brno.